• esto_2016.JPG

Statut Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Allenstein”

 

 Statut

Stowarzyszenia Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Allenstein”

Rozdział I - postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Allenstein” posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko – mazurskiego. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Olsztynie przy ulicy Piłsudskiego 58/33. Stowarzyszenie dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie ma charakter otwarty, stoi ponad podziałami politycznymi, religijnymi, społecznymi, itd. i nie reprezentuje żadnych instytucji rządowych czy religijnych.
§4
Stowarzyszenie nie propaguje ideologii nazistowskiej czy systemów totalitarnych.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swojej działalności może zlecać wykonywanie prac na rzecz Stowarzyszenia podmiotom zewnętrznym.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§7
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§8
Stowarzyszenie nie jest organizacją paramilitarną.

Rozdział II - cele i zadania
§9
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:
1) zrzeszanie osób zainteresowanych: historią militarną i działaniami wojennymi na Warmii i
Mazurach, podtrzymywaniem tradycji wojskowych, odtwarzaniem
wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia– zwane dalej Rekonstrukcją,
2) renowację obiektów fortyfikacyjnych przy współpracy z gospodarzem obiektu.
3) prace badawcze o charakterze historycznym, zarówno w zakresie prac archiwalnych jak i
terenowych,
4) kolekcjonowanie, zachowanie i eksponowanie pamiątek w postaci dokumentów,
fotografii, militariów i innych dóbr stanowiących dobro kultury i historii ziem całego
regionu,
5) w oparciu o Rekonstrukcje upowszechnianie wiedzy historycznej o tradycjach
wojskowych, wyposażeniu umundurowania, uzbrojeniu, wyszkoleniu wojskowym,
6) wzbogacanie wiedzy historycznej o regionie przez członków Stowarzyszenia,
7) wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie pomocy prawnej,
8) propagowanie informacji o działalności Stowarzyszenia.
§10
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami,
placówkami naukowymi, muzeami oraz instytucjami i organizacjami społecznymi
zajmującymi się ochroną zabytków,
2) opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia i
jego członków,
3) organizowanie spotkań, prelekcji, konferencji itp.
4) popieranie przedsięwzięć organizowanych przez osoby i podmioty współpracujące z
Stowarzyszeniem,
5) działania społeczne, inicjatywy kulturalne, działalność szkoleniową, informacyjną,
wydawniczą,
6) propagowanie poszanowania dla pamiątek i zabytków oraz troska o
ich stan,
7) wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej,
8) organizowanie wystaw i pokazów zebranych eksponatów
9) pozyskiwanie eksponatów poprzez ich zakup ze środków własnych, w drodze
wymiany, w postaci darowizn oraz w "depozyt",
10) organizacja i udział w zlotach, konferencjach, szkoleniach, zjazdach i w innych
przedsięwzięciach poświęconych w/w tematyce,
11) rekonstruowanie wydarzeń historycznych okresu XX wieku,
12) w oparciu o rekonstrukcję odtwarzanie, odbudowa i renowacja historycznego
wyposażenia i uzbrojenia, umundurowania, pojazdów mechanicznych i konnych oraz
fortyfikacji,
13) działanie na rzecz zachowania historycznego dziedzictwa kulturowego i niedopuszczenie
do likwidacji, niszczenia i dewastacji wszelkich zabytków związanych z historią regionu,
14) organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć mogących przyczynić się do realizacji celów
Stowarzyszenia.Rozdział III - członkowie, ich prawa i obowiązki
§11
Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§12
Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
4) rekrutów.


§13
1) Rekruta przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji co najmniej jednego czynnego członka zwyczajnego.
2) Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia jest dostarczenie Zarządowi wypełnionej deklaracji.
3) Przed przyjęciem w szeregi członków zwyczajnych, kandydat przechodzi minimum sześciomiesięczny okres próbny w czasie, którego otrzymuje status rekruta.
4) Rekruci posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania uchwał.
5) Zarząd Stowarzyszenia może dwukrotnie przedłużyć okres próbny o kolejne sześć miesięcy, jeśli z przyczyn niezależnych nie była możliwość weryfikacji rekruta w dotychczasowym okresie próbnym.
6) W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może nadać rekrutowi status członka zwyczajnego z pominięciem okresu próbnego.
§14
1) Uchwała w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia winna być podjęta w przeciągu
30 dni od daty zakończenia ustalonego przez Zarząd okresu próbnego.
2) O uchwale w sprawie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w terminie 14 dni od
daty jej podjęcia w formie pisemnej.
3) Osobom nieprzyjętym w poczet Stowarzyszenia przysługuje uprawnienie wniesienia
odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia
zawiadomienia o uchwale. Odwołanie winno być złożone w formie pisemnej.
§15
1) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 2) Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§16
1) Członków honorowych mianuje Zarząd spośród osób niebędących członkami Stowarzyszenia, ale szczególnie zasłużonych w działalność i rozwój organizacji.
2) Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania uchwał.
3) Członkowie honorowi nie są zobligowani do wypełniania obowiązków członków zwyczajnych.
§17
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
§18
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
5) nagród przyznawanych przez Zarząd Stowarzyszenia:
a. medale
b .awanse
c. pochwały
6) zawieszenie członkostwa maksymalnie na okres jednego roku - raz w czasie uczestnictwa w Stowarzyszeniu.
§19
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich (ostateczny termin uregulowania składek mija z dniem 31 stycznia roku następnego).
4) pamiętać, że wszystkie prace i działania przez nich podejmowane, powinny mieć na celu dobro Stowarzyszenia.
5) osoby rezygnujące z członkostwa w Stowarzyszeniu mają obowiązek uregulować zaległe składki za okres w którym były członkami Stowarzyszenia.
6) zwrócić legitymację członkowską.
§20
1) Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2) Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§21
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
2) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu nieetycznego i niekoleżeńskiego zachowania,
- z powodu działania wbrew dobremu imieniu Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, -z powodu nieopłacenia składek członkowskich w określonym terminie (do 31 stycznia roku następnego)
- na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
- z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
- z powodu śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2) od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje w terminie dwóch tygodni odwołanie do następnego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
§22
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna,
§23
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§24
1. Kandydat na członka władz wybieralnych Stowarzyszenia musi spełniać następujące
wymagania:
1) staż w organizacji dłuższy niż 1 rok.
§25
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.
§26
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
1) Uchwały w trybie pilnym - dopuszczona forma elektroniczna.
§27
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3) bez głosu wyborczego - rekruci.
Zebranie prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§28
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§29
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków w formie listowej lub elektronicznej co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§30
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§31

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok ubiegły odbywa się w I kwartale roku następnego.
§32
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub - w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
§33
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia. Minimalna wysokość składek członkowskich to 5 zł miesięcznie płaconych do końca bieżącego miesiąca przez członków zwyczajnych. Z płacenia składek członkowskich zwolnieni są członkowie rekruci, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi zgodnie zapisem §12 pkt 2, 3 i 4 tegoż statutu,
8 ) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§34
Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§35
Zarząd Stowarzyszenia sprawuje władzę wykonawczą Stowarzyszenia.
§36
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 osób w tym Prezesa, Zastępcy Prezesa, Skarbnika pełniącego także funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia do spraw administracyjnych i finansowych oraz Sekretarza pełniącego także funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia do spraw „Public Relations") przy czym wśród Zarządu Stowarzyszenia musi być przynajmniej jeden członek reprezentujący sekcję niemiecką i jeden radziecką.
§37
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
§38
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) pełnienie władzy wykonawczej,
4) sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia i budżetu,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego do kwoty 300 zł. Powyżej tej kwoty wymagane jest głosowanie wszystkich Członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8 ) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) przyjmowanie i usuwanie członków,
10) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Stowarzyszenia,
11) załatwienie wszelkich spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia,
12) przyznawanie nagród i wyróżnień za szczególny wkład w działanie i rozwój
13) mianowanie członków honorowych
§39
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnika lub Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
§40
Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach sądowych i pozasądowych upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia , Zastępca Prezesa Stowarzyszenia, Skarbnik oraz Sekretarz.
§41
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
1) Komisja Rewizyjna powoływana jest spośród Członków Zwyczajnych kwalifikowaną większością głosów w głosowaniu tajnym.
§42
Komisja Rewizyjna składa się 3 osób w tym z przewodniczącego i 2 członków.
§43
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a
także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia.
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
§44
Zarząd może nakładać na członków Stowarzyszenia następujące kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 30 dni do 1 roku,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
§45
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V - Majątek i Fundusze
§46
Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
§47
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) składki członkowskie oraz świadczenia członków wspierających,
2) darowizny, spadki, zapisy,
3) dotacje.
§48
Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
§49
Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
§50
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
a. Skarbnik Stowarzyszenia na wiosennym Walnym Zebraniu Członków. Składa sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.
b. Wpłaty i wydatki są na bieżąco uaktualniane do wglądu dla wszystkich członków zwyczajnych na Forum Grupy.
§51
Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§52
Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymaga podpisu: Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i Skarbnika lub Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
§53
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków.

§54

W przypadku przekazania przez instytucje państwowe, osobę fizyczną lub Członka Stowarzyszenia ruchomości lub nieruchomości na rzecz majątku Stowarzyszenia – rzecz ta (ruchoma bądź nieruchoma) pozostaje własnością Stowarzyszenia do momentu rozwiązania Stowarzyszenia.

§55

W przypadku utraty członkostwa wszelki majątek przekazany przez byłego Członka na rzecz Stowarzyszenia pozostaje własnością Stowarzyszenia.

§56

Wszelkie zakupy Stowarzyszenia stanowią jego majątek.

Rozdział VI - Postanowienia końcowe
§57
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§58

Wszelkie głosowania w Stowarzyszeniu mogą mieć też formę głosowań internetowych.

§59

 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§60
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

DrukujE-mail